Darshanam Dev Devassa,
Darshanam Paap Naashanam||
Darshanam Swarg Sopaanam,
Darshanam Moksh Sadhnam||Leave a Reply.