Jine Bhakti Jine Bhakti, Jine Bhakti Dine Dine,
Sada Mestu Sada Mestu, Sada Mestu Bhave-Bhave;
Upsarga Kshaya Yanti, Chighante Vighnavalaya,
Manah Prasnnatameti, Pujyamaane Jineshware  Leave a Reply.