Prabhu Darshan Sukh Sampada, 
Prabhu Darshan Nava Nidha;
Prabhu Darshan Thi Paamiye, 
Sakal Padarath Siddh     ||1||
Bhave Bhavana Bhaviye, 
Bhave Dije Daan;
Bhave Jinavara Pujiye, 
Bhave Keval Gyan     ||2|| Leave a Reply.